quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009

బర్రదో దే FRUTA
ఒళ్హెం క్యూ కిస మిస్ లింద, nãఓ dá వొంతడే దే ఫజేర్ తోదోస్ ?!?! ... దేస్సుల్పెం nãఓ తెర పోస్తాడో కం ఫ్రెంక్యూన్చియా, é క్ సౌ నోవా పోర్ అకి ఎ ఐండ tô అప్రెందేందో అ బ్లాగర్ ..rsrrs


terça-feira, 3 de fevereiro de 2009